Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Έρχεται έλεγχος και καταγραφή στα υπουργεία!Σε έλεγχο για τα συλλογικά όργανα των υπουργείων (επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ), των ανεξάρτητων αρχών, διοικητικών αρχών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, προχωρά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ο έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισμό περιττών δαπανών και τη μείωση του κόστους λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, ταυτόχρονα με τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρη Ρέππα, στόχος είναι η «καταγραφή όλων των παραπάνω Συλλογικών Οργάνων, ενώ, επίσης, καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες να καταχωρήσουν στο διαδίκτυο, μέχρι τις 9 Μαρτίου, τα σχετικά στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των επιτροπών, το αντικείμενό τους, τον αριθμό των μελών, τυχόν αμοιβές, διάρκεια λειτουργίας, κλπ».

Όπως αναφέρεται, οφείλουν «οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ, να ενημερώσουν το υπουργείο ως προς τα πάσης φύσεως μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα που λειτουργούν στον ευρύτερο χώρο ευθύνης τους, είτε αυτά έχουν συσταθεί απευθείας από το νόμο είτε από κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης (ιδίως υπουργικές αποφάσεις αλλά και πράξεις άλλων οργάνων της Διοίκησης)».

Επισημαίνεται δε, ότι η επιδιωκόμενη καταγραφή δεν αφορά στα Δημοτικά ή Περιφερειακά Συμβούλια, τα Διοικητικά Συμβούλια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τις Σχολικές Επιτροπές καθώς και τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια, που λειτουργούν σε κάθε υπηρεσία με βάση τις οικείες οργανικές διατάξεις και τον Υπαλληλικό Κώδικα.

Ειδικότερα, η καταγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει και να αποτυπώνει λεπτομερώς τα ακόλουθα στοιχεία για έκαστο συλλογικό όργανο:

1. Τον τίτλο, καθώς και τη διάταξη νόμου ή πράξη, από την οποία προβλέπεται η σύστασή του.

2. Το αντικείμενο ή το έργο του, όπως περιγράφεται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο ή στην πράξη συγκρότησής του.

3. Τον αριθμό των μελών του.

4. Τη διάρκειά του.

5. Τον χρόνο κατά τον οποίο η επιτροπή συνέρχεται και συνεδριάζει, δηλ. εντός ή εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας της οικείας υπηρεσίας.

6. Την καταβολή ή μη πρόσθετης αμοιβής ή αποζημίωσης στα μέλη αυτής, καθώς και το ποσόν της τυχόν καταβαλλόμενης αμοιβής.

Πηγή: ΑΠΕ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...